top of page

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH „RONKA”

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 

„Wydawca” –  Właściciel Sklepu Internetowego www.ronka.pl - Aleksandra Broniarczyk RONKA z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), przy ul. Portowej 18, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. REGON:  362506673.  NIP: 6112696530.

„Sklep internetowy” – odpowiednio: sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem http://www.ronka.pl.

„Karta Podarunkowa RONKA” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ronka.pl.

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową RONKA w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej RONKA.

„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej RONKA

„Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym

„Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej RONKA dostępny na stronie internetowej http://www.ronka.pl/.

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych RONKA.

3. Karty Podarunkowe RONKA są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane w Sklepie internetowym. Nabywca jest uprawniony do nabycia  w Sklepie internetowym  Karty Podarunkowej RONKA o wartości nominalnej odpowiednio: 100 złotych, 200 złotych, 300 złotych. Do sprzedaży Kart Podarunkowych RONKA w Sklepie internetowym ma zastosowanie Regulamin Sklepu internetowego dostępny na stronie odpowiednio http:// www.ronka.pl.


4. Właścicielem Karty Podarunkowej RONKA jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej RONKA. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej RONKA. Zapłata za Kartę Podarunkową RONKA w Sklepie internetowym może nastąpić gotówką za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Sklepie internetowym. 

5. Płatność za Kartę Podarunkową RONKA nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej RONKA.

6. Karta Podarunkowa RONKA uprawnia do zakupu Towarów tylko w Sklepie internetowym i w wyjątkowych przypadkach podczas trwania cyklicznych targów mody .

7. Karta Podarunkowa RONKA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Aktywacja Karty Podarunkowej RONKA następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej RONKA przez Nabywcę z zastrzeżeniem, iż Karty Podarunkowe RONKA zamówione w Sklepie internetowym zostają aktywowane i doładowane zgodnie z wybraną przez Nabywcę wartością nominalną, w momencie wysyłki ze Sklepu internetowego.

9. Karta Podarunkowa RONKA jest ważna i aktywna:
(I) w przypadku Karty Podarunkowej RONKA zakupionej od dnia 02 grudnia 2015 roku – przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.

10. Doładowania Karty Podarunkowej RONKA można dokonać wyłącznie poprzez Sklep internetowy i przed upływem terminu jej ważności.


11. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 50 złotych, maksymalna 500,00 złotych. 

12. Karta Podarunkowa RONKA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa RONKA zakupiona w Sklepie internetowym nie może zostać zwrócona Wydawcy.

13. Karta Podarunkowa RONKA po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepie internetowym. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej RONKA na Karcie Podarunkowej RONKA pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.

14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej RONKA. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe RONKA, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

15. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej RONKA po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej  RONKA  przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej RONKA, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa RONKA nie podlega wymianie na nową.

16. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej RONKA w Sklepie internetowym podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Sklepie internetowym. 

17. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Sklepie internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej RONKA z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci przelewu na podane konto bankowe. 

18. Wydanie Karty Podarunkowej RONKA Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów   podatkowych. Do Kart Podarunkowych RONKA zamówionych w Sklepie internetowym jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych,  zostanie dołączony niefiskalny wydruk z kasy niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT zostanie on doręczony wraz z Kartą Podarunkową RONKA.

19. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej RONKA otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie oraz Bon potwierdzający wartość nominalną i datę ważności oraz numer nabywanej Karty Podarunkowej RONKA.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej  RONKA

1. Karta Podarunkowa RONKA może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi dane Karty Podarunkowej RONKA poprzez kontakt mailowy ze Sklepem internetowym za pośrednictwem e mail: contact@ronka.pl.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie Karty Podarunkowe RONKA, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej RONKA w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej RONKA,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej RONKA,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej RONKA (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej RONKA w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej RONKA.

4. Użytkownik może się posługiwać Kartą Podarunkową RONKA do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej RONKA, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej RONKA.

5. Przy realizacji Karty Podarunkowej RONKA Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej RONKA. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej RONKA pozostanie na Karcie Podarunkowej RONKA pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej RONKA jako kod uprawniający do zakupów w cenie pomniejszonej o wartość sumy pozostałej z Karty Podarunkowej RONKA.

8. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej RONKA będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej RONKA, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru akceptowaną w Sklepie internetowym kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej RONKA honorowanej przez Wydawcę.

9. Użytkownik poprzez przedstawienie Karty Podarunkowej RONKA do realizacji oraz zamówienie w Sklepie internetowym towarów z użyciem Karty Podarunkowej RONKA potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej RONKA w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej RONKA będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być przesłane na adres biura Wydawcy:  Aleksandra Broniarczyk RONKA ul. Portowa 18, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Karta Podarunkowa RONKA -reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej RONKA uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej RONKA. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej RONKA Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową RONKA, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej RONKA w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa RONKA, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty RONKA.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej RONKA poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej RONKA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://www.ronka.pl/kartapodarunkowa. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://www.ronka.pl/kartapodarunkowa.

bottom of page