top of page

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

Regulamin konkursu nr 1 z dnia 06.12.2020

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

 

§ 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument (Regulamin) określa zasady Konkursu. Nazwa, okres trwania oraz wszelkie dane szczegółowe Konkursu zawarte są w załączniku nr 1. Organizatorem Konkursu jest RONKA ul. Portowa 18, 78-100 Kołobrzeg (zwany dalej „Organizatorem”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Instagramem. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik podaje swoje informacje Organizatorowi, a nie portalowi Instagram. Informacje, które podaje Uczestnik będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie do weryfikacji uczestnictwa oraz powiadomienia o ewentualnej wygranej. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz emitowany za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. www.instagram.com Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).


 

§ 2. - NAGRODY

Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator. Nagrody wysłane będą Laureatom po zakończeniu konkursu, najpóźniej 7 dni po podaniu przez Laureata wszystkich niezbędnych danych do dokonania przesyłki, tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania: miasta/miejscowości, ulicy, numeru domu/lokalu, kodu pocztowego oraz numeru telefonu, a w przypadku nagród wymagających dokonania wyboru, również informacji o wyborze nagrody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by otrzymać nagrodę. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, czy Laureat spełnił wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu wykazania przez Laureata, iż spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktu będącego nagrodą na inny o zbliżonej wartości (sugerowanej cenie detalicznej) bez podania przyczyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady (np. konstrukcyjne, lub wynikające z transportu) nagród. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od publikacji informacji o wynikach konkursu wraz z nazwiskiem laureata nie zgłosi się on po odbiór nagrody, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Nieprzyznane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora. Organizator doręcza nagrody wyłącznie pod adres wskazany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, nagrodę innego rodzaju lub jakikolwiek inny ekwiwalent, oraz do przeniesienia prawa do nagród na osoby trzecie. Laureat może zrzec się nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych i kontaktowych, bądź zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany pisemnie lub drogą e-mailową pod adresem office@ronka.pl. Organizator może wprowadzić i przyznawać dodatkowo nagrody specjalne.


 

§ 3. - WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs przewidziany jest dla osób pełnoletnich, tzn. takich, które w chwili wzięcia udziału w Konkursie ukończyły 18 lat (dalej zwane Uczestnikami). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie pod warunkiem poinformowania oraz uzyskania zgody opiekuna prawnego. Przedłożenie pisemnej zgody opiekuna niezbędne będzie wyłącznie w przypadku wygrania nagrody w konkursie. Jedna osoba fizyczna nie może zgłosić uczestnictwa w konkursie więcej niż raz, chyba że regulamin szczegółowy jasno stwierdza inaczej. Tym samym do zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik nie może używać kilku profili osobowych portalu Instagram, lub kilku różnych adresów mailowych. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zabrania się ingerowania w mechanizm Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play lub łamania ustaleń Regulaminu.


 

§ 4. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników. Organizator lub Moderator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz wskutek działania siły wyższej nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przez „siłę wyższą” rozumie się w szczególności stan wojny, klęskę żywiołową, kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz, strajk i skutki wynikające z tych zdarzeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, awarie lub zakłócenia w funkcjonowaniu platformy odpowiedzialnej za prowadzenie konkursu (np. Instagrama lub strony internetowej Organizatora), które zostały spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a także przerwy w działaniu tej platformy, związane z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, rozbudowy, uaktualnień, zmian konfiguracji oprogramowania lub sprzętu, które mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na przebieg Konkursu. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin dostępny będzie do wglądu na stronie www wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy polskiego prawa. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.


 

§ 5. – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska i adresu e-mail) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWE DANE KONKURSU

Czas trwania Konkursu: 06.12.2020 – 13.12.2020.

Ogłoszenie wyników: 13.12.2020, godzina 18:00 (Na Instagramie pod postem konkursowym).

Nagroda w Konkursie: Sukienka SARON dla uczestnika oraz osoby wskazanej przez niego w komentarzu.

Nagroda przyznana będzie w drodze decyzji Jury, na podstawie nadesłanych zgłoszeń

Konkurs odbywa się na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/ronka_ /

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

  1. Obserwuj profil @ronka_ (w dniu ogłoszenia wyników uczestnik musi obserwować profil ronka_ na Instagramie).

  2. Polub post konkursowy.

  3. Oznacz jedną osobę, którą zapraszasz do zabawy.

  4. Uczestnicy mogą przesłać jedno zgłoszenie.

 

 

bottom of page