top of page

REGULAMIN 

 

 

§ 1. DEFINICJE

 

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

 

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

 

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

 

Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ronka.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

 

Towar – produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

A. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 

B. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej RONKA.

 

C. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 

D. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

E. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

 

F. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 

G. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 

H. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski.

 

 

§ 3. ZAMÓWIENIE

 

 

A. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godz. 17:00.

 

B. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

C. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy.

 

D. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

 

E. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

 

F. Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail kontakt ze Sprzedawcą.

 

G. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

H. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

 

I. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

 

J. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych.

 

K. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

pozostałe –  potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 

Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

 

§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

 

 

A. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

 

B. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

 

C. Formy płatności ograniczone są do:

  • Karty debetowe/ kredytowe

  • Karta kredytowa Skrill

  • przelewy 24

  • klarna

  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia);

  • płatność PAYPAL;

D. Jeżeli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Klient nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.

 

E. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

F. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

 

§ 5. WYSYŁKA

 

 

A. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

 

B. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

 

Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

 

C. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

 

D. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych lub 14 (czternaście) przy wysyłce za granicę RP, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

E. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

A. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Towaru.

 

Formularz zwrotu

 

B. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

 

C. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

D. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

E. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

F. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

G. W przypadku zwrotu produktów, których cena została naliczona w wyniku promocji, zwrot zostanie pomniejszony o rabat naliczony przy sprzedaży. W przypadku darmowej przesyłki (naliczanej od kwoty 700 zł), jeśli zwracany towar obniży zakup do kwoty poniżej 700 zł, naliczymy koszty przesyłki i o nie potrącimy kwotę zwrotu.

 

 

§ 7. REKLAMACJA

 

 

A. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

 

B. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 

C. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

 

D. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 

E. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 8 . POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

A. Wniesienie przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na jego uprawnienia do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

B. Postępowanie w przypadku Klientów nie będących Konsumentami

Klientowi, nie będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub o dostarczenie Treści cyfrowych.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Polityka prywatności

 

Administrator danych

 

Ten dokument (“Polityka prywatności”) opisuje to w jaki sposób RONKA Aleksandra Broniarczyk z siedzibą Portowa 18, Kołobrzeg, posiadająca NIP: 6112696530 (“My/Administrator”) przetwarza dane osobowe, osób korzystających ze świadczonych przez nas usług, a także osób kontaktujących się z nami w różnych celach, w tym w ramach korzystania ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem https://www.ronka.pl (“Strona”).  

 

Troszczymy się o Państwa prywatność

 

Dlatego za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do Państwa danych osobowych, upewniamy się, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”). Stosujemy rygorystyczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 

Źródło pozyskiwanych danych osobowych

 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Danymi osobowymi, które pozyskujemy w zależności od celów ich przetwarzania, w szczególności mogą być:

podstawowe dane identyfikujące (imię i nazwisko),

dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),

dane adresowe (adres zamieszkania, miejsce pobytu),

dane płatnicze związane z realizowanymi zakupami.

Niektóre dane osobowe pozyskujemy w sposób automatyczny

 

Nasza Strona, gdy z niej korzystasz może zbierać niektóre dane osobowe automatycznie. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookie przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Informacje jakie zbieramy w ten sposób mogą obejmować:

 

informacje dotyczące Państwa urządzenia, w tym adres MAC, adres IP, informacje o logach, model urządzenia, model sprzętowy, numer IMEI, numer seryjny, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod sprzedaży, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia, takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google;

informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony, w tym dane osobowe dotyczące strumienia kliknięć, Państwa interakcji ze Stroną (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Państwa do Strony, daty i godziny korzystania ze Strony; oraz korzystania przez użytkownika z witryn, aplikacji i funkcji innych firm, które są powiązane z naszymi usługami;

informacje dotyczące korzystania przez Państwa z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Świadczenie usług. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do świadczenia na Państwa rzecz usług, a także do przyjmowania lub dokonywania płatności z nimi związanych lub kontaktowania się z Państwem w tej sprawie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną (Artykuł 6 ust. 1. lit. b RODO). Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu zakończenia łączącej nas umowy.

Rekrutacja. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przesłane do nas w ramach procesów prowadzonych przez nas lub na naszą rzecz procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest: (a) w przypadku informacji określonych w Kodeksie pracy artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); (b) w pozostałym zakresie artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy; a także (c) informacje nie związane z Państwa kwalifikacjami czy osiągnięciami zawodowymi (np. zdjęcie, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); i (d) informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś będące danymi szczególnej kategorii przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Przekazane dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane przez nas w ogłoszeniu o pracę w okresie od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres roku od jego otrzymania. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od chwili jej wyrażenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub z chwilą zakończenia przetwarzania pozostałych danych osobowych danego kandydata.

Rozpatrywanie Państwa żądań. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa prośby lub reklamacje. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam właściwej obsługi Państwa reklamacji. Okres retencji dla takiego przetwarzania trwa do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonych przez Państwa próśb lub reklamacji.

Przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa, norm i standardów branżowych oraz wewnętrznych regulacji Administratora, w tym Polityki prywatności. W niektórych przypadkach gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na przykład dane osobowe dotyczące płatności są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres retencji takich danych trwa do czasu, gdy stosowne przepisy prawa uprawniają Nas do ich przetwarzania.

Kontakt. Używamy Państwa danych osobowych do komunikacji z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie właściwej komunikacji z Państwem. Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat.

Dochodzenie i obrona roszczeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub interesów. Podstawą prawna takie przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Tym uzasadnionym interesem jest dochodzenia roszczeń lub obrona praw przysługujące Administratorowi. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi sześć lat).

Analiza i personalizacja Strony. Używamy Państwa danych osobowych w celu personalizacji treści oraz analizy Strony i ruchu w sieci. W tym celu używamy plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie aktywności użytkownika w celu optymalizacji świadczonych usług. Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.

 

Dobrowolne podanie danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez otrzymania niezbędnych danych osobowych, możemy nie być w stanie wykonać niektórych zleconych przez Państwa działań. Bez podania danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług i nie możemy świadczyć takich usług - ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z Nami umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim, takim jak:

 

zewnętrzni dostawcy usług - zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu, np.: świadczenie wsparcia marketingowego, obsługi zawartych transakcji, obsługi płatności, świadczenie usług prawnych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do danych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;

organy publiczne - w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać dane osobowych użytkowników pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw spoza tego obszaru.

 

Jeżeli w związku z realizacją usługi dla Państwa, zajdzie konieczność przekazania danych osobowych do usługodawców lub innych stron trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dokonamy takiego transferu tylko do: (a) podmiotów zlokalizowanych w krajach, w których Komisja UE stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO; (b) w przypadku braku takiej decyzji (np. dla USA), podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest umowa oparta o standardowe klauzule umowne stanowiące zbiór zasad przyjętych przez Komisję Europejską, które zgodnie z art. 46 RODO zapewniają bezpieczeństwo przekazania danych osobowych; (c) na podstawie Państwa zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). Wówczas o takim transferze danych osobowych zostaniecie Państwo przez nas poinformowani.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

 

dostępu do danych osobowych,

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

 

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@ronka.pl.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Pliki cookies

 

Strona używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem rynkowym. Pliki cookie mogą pochodzić od nas ("pliki cookie pierwszej strony") lub od stron trzecich, z których usług korzystamy ("pliki cookie stron trzecich"). Niektóre informacje przechowywane w plikach cookie (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Państwa rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

 

Cel wykorzystywania plików cookies

 

Możemy korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem technologii plików cookie m.in. dla następujących celów: (a) zapamiętanie informacji o użytkowniku, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać, (b) rozumienie sposobu korzystania ze Strony i interakcji z nią tak aby dostosować Stronę do preferencji użytkownika, (c) zarządzać i mierzyć użyteczność Strony, (d) zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz (e) w inny sposób ulepszać nasze usługi.

 

Zarządzanie Cookie

 

Możecie Państwo zmienić ustawienia cookies za pośrednictwem: managera zgód cookies na naszej stronie (niebieska ikona w lewym dolnym rogu ekranu) lub ustawień Państwa przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Możesz jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane - w całości lub w części, np. aby blokować cookie podmiotów trzecich, lub abyś otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do Państwa urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej. Google Chrome Mozilla Firefox MacOS Safari Microsoft Edge. Więcej informacji możesz znaleźć np. na stronach: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 

 

Aktualna wersja Polityki prywatności

 

Polityka Prywatności stanowi aktualną na  16 kwietnia 2024 roku informację o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

 

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 

 

A. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

 

B. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

 

C. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 

 § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

A. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest firma RONKA Aleksandra Broniarczyk z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Portowa 18, NIP 6112696530,REGON 362506673, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

B. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 

C. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

 

D. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

 

E. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

F. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

G. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

H. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

I. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

J. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

K. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 

L. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

bottom of page