top of page

REGULAMIN 

 

 

§ 1. DEFINICJE

 

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

 

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

 

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

 

Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ronka.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

 

Towar – produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

A. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 

B. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej RONKA.

 

C. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 

D. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

E. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

 

F. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 

G. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 

H. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski.

 

 

§ 3. ZAMÓWIENIE

 

 

A. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godz. 17:00.

 

B. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

C. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy.

 

D. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

 

E. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

 

F. Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail kontakt ze Sprzedawcą.

 

G. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

H. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

 

I. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

 

J. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych.

 

K. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

pozostałe –  potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

 

Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

 

§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

 

 

A. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

 

B. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

 

C. Formy płatności ograniczone są do:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia);

 • płatność PAYPAL;

D. Jeżeli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Klient nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.

 

E. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

F. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

 

§ 5. WYSYŁKA

 

 

A. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

 

B. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

 

Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

 

C. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

 

D. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) Dni Roboczych lub 14 (czternaście) przy wysyłce za granicę RP, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

E. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

A. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Towaru.

 

Formularz zwrotu

 

B. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

 

C. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

D. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

E. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

F. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

G. W przypadku zwrotu produktów, których cena została naliczona w wyniku promocji, zwrot zostanie pomniejszony o rabat naliczony przy sprzedaży. W przypadku darmowej przesyłki (naliczanej od kwoty 700 zł), jeśli zwracany towar obniży zakup do kwoty poniżej 700 zł, naliczymy koszty przesyłki i o nie potrącimy kwotę zwrotu.

 

 

§ 7. REKLAMACJA

 

 

A. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

 

B. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

 

C. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

 

D. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 

E. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

 

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. Jak używamy Twoich danych osobowych

 

 • Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 • Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook,

  3. upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.

B. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym

 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do PayPal w celu realizacji płatności.

 • Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firm kurierskich - UPS lub DHL.

 • Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, Twój adres email i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do systemu Shoutout.

C. Międzynarodowy transfer danych osobowych

 • W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 • Nasze serwery znajdują się w Polsce.

 • Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform reklamowych i analitycznych, zgodnie z tym, co opisujemy w Regulaminie. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

D. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

 • W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.

 • Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 1. Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.

 2. Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

 3. Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.

E. Aktualizacja Polityki Prywatności

 • Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.

 • Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.

F. Twoje prawa

 • Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało:

 • Wniesienia opłaty w celu pokrycia kosztów operacji (20 PLN);

 • Przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości

 • Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.

 • W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.

 • W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

 

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 

 

A. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

 

B. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.

 

C. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 

 § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

A. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest firma RONKA Aleksandra Broniarczyk z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Portowa 18, NIP 6112696530,REGON 362506673, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

B. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 

C. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

 

D. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

 

E. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

F. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 

G. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

H. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 

I. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

bottom of page